20192020

Onderzoeksoutput per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

Filter
Artikel
2020

In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jacobs de Jong

de Vries, A., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 143-170

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2019

'As der ris in jongfaam opstie'. Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer

de Vries, A., 16 jun 2019, In : Fers2. 5, 12

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

'Dan koe se in man út it plak keare'. Moraal, polityk en emansipaasje by Haitskemoai

de Vries, A., 24 feb 2019, In : Fers2. 5, 4

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

Dan wer koekút, dan wer nachtegeal. Untliening yn de lieten fan Waling Dykstra

de Vries, A., 10 feb 2019, In : Fers2. 5, 3

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

De ferlerne soan fan Waling Dykstra

de Vries, A., 03 aug 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De fredesfunksje fan de jonge dichter Piter Jelles Troelstra

de Vries, A., 11 mei 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De Mata Hari/Abe Lenstra-blomlêzing

de Vries, A., 01 mei 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Friesland voorheen en thans

de Vries, A., 03 aug 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

de Vries, A., 05 jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, blz. 268-281

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
5 Downloads (Pure)

Master Wopke Jakobs de Jong: in drystmoedige Amos yn Sint Jabik

de Vries, A., 21 aug 2019, In : Bildtse Post.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer

de Vries, A., 10 jan 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Sipke Brandsma, de onbekende Friese kroniekschrijver

de Vries, A., 12 jul 2019, In : Friesch Dagblad. blz. 23

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Waling Dykstra op 'e nij ûntdutsen

de Vries, A., 06 sep 2019, In : Letterhoeke. 15, 2, blz. 6-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Wopke de Jong, skoalmaster en profeet yn Sint Jabik

de Vries, A., 14 sep 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

‘Dan deed ze het werk van een man’. Moraal, politiek en emancipatie bij Haitskemoei

de Vries, A., 24 feb 2019, In : Neerlandistiek.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

‘Foar ús tiden net mear te brûken': De beoardieling fan njoggentjinde-ieuske Fryske literatuer foar it folk yn 1950

de Vries, A., 13 jan 2019, In : Fers2. 5, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access