Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Media

Fryslân DOK

Lysbeth Jongbloed-Faber

30/08/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Onderzoek gebruik Bildts door jongeren op sociale media

Lysbeth Jongbloed-Faber

05/02/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Dat is onze taal

Lysbeth Jongbloed-Faber

14/09/2019

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Hoe De Hûnekop identiteit construeert

L. Jongbloed-Faber

03/04/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Oer it brûken fan it Frysk

L. Jongbloed-Faber

15/03/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

Bedreigd Stadsfries kan wel wat schwung gebruiken

A.T. Popkema, P. Duijff, L. Jongbloed-Faber & P.L.G. van der Meer

05/11/2018

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Wat kinne streektalen leare fan de taalpromoasje fan it Frysk?

L. Jongbloed-Faber

09/06/2018

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Fries promoten: Lieve 17, het gaat mal

L. Jongbloed-Faber

09/06/2018

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

De dei fan de memmetaal: tal fan talen sammele

L. Jongbloed-Faber

21/02/2018

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Friezen om utens op sosjale media

L. Jongbloed-Faber

04/11/2017

1 Mediabijdrage

Pers / media: Onderzoek

Frysk yn sosjale media

L. Jongbloed-Faber

22/09/2017

1 Mediabijdrage

Pers / media: Onderzoek

Deputearre kritysk op Frysk fan KH2018

Lysbeth Jongbloed-Faber

22/10/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Friese taal sneeuwt onder bij Leeuwarden 2018

Lysbeth Jongbloed-Faber

22/10/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

"KH2018 makket gjin gebrûk fan it Frysk yn kommunikaasje"

Lysbeth Jongbloed-Faber

21/10/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Wol wolle, mar net kinne

Lysbeth Jongbloed-Faber

04/12/2015

2 items van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Schrijfvaardigheid Friezen moet beter

Lysbeth Jongbloed-Faber

03/12/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Fryske Whatsapp: Friese taal leeft, ook onder jongeren

Lysbeth Jongbloed-Faber

03/12/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

De sosjale media: min Frysk of gjin Frysk

Lysbeth Jongbloed-Faber

03/12/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Frysk kin noch mear brûkt wurde op social media

Lysbeth Jongbloed-Faber

03/12/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Friese taal verbindt culturele hoofdsteden nu al

Lysbeth Jongbloed-Faber

20/03/2015

2 items van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

De 69ste herdenking van de Slach by Warns

Lysbeth Jongbloed-Faber

02/10/2014

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Jongeren redders van de Friese taal

Lysbeth Jongbloed-Faber

29/09/2014

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

It Frysk ferbynt op it ynternet

Lysbeth Jongbloed-Faber

27/09/2014

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

‘Meer Fries op internet dankzij meertalig scholen’

Lysbeth Jongbloed-Faber

27/09/2014

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten