Natuurmonumenten - Vogels volgen in Nationaal Park Nieuw Land

Projectdetails

Beschrijving

De moerasgebieden in Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) zijn rijk aan vogels door het bieden van habitat en voedsel aan een brede range aan soorten. In dit deelproject richten we ons specifiek op benthisch foeragerende soorten, de soorten die foerageren op (on)gewervelden in het sediment en ondiep water. Binnen het project NPNL Vogelonderzoek vallen hier de geselecteerde soorten kluut, grutto en lepelaar onder, maar in principe zijn de gegevens bruikbaar voor alle benthisch foeragerende soorten. Visbemonstering vindt plaats door Wageningen Marine Research, bemonstering van de ongewervelden in het sediment en de waterlaag wordt gedaan door het NIOO. Het project wordt uitgevoerd op Marker Wadden, maar door een zelfde bemonsteringsmethode te gebruiken als in het OBN Oostvaardersplassen moeras reset project (uitgevoerd door NIOO) is het wel mogelijk gegevens van Marker Wadden met Oostvaardersplassen te vergelijken, voor de deelgebieden waar deze voorhanden zijn.
AcroniemNPNLBird
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/03/202231/10/2022

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.