α-catenin cytomechanics--role in cadherin-dependent adhesion and mechanotransduction

Adrienne K Barry, Hamid Tabdili, Ismaeel Muhamed, Jun Wu, Nitesh Shashikanth, Guillermo A Gomez, Alpha S Yap, Cara J Gottardi, Johan de Rooij, Ning Wang, Deborah E Leckband

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The findings presented here demonstrate the role of α-catenin in cadherin-based adhesion and mechanotransduction in different mechanical contexts. Bead-twisting measurements in conjunction with imaging, and the use of different cell lines and α-catenin mutants reveal that the acute local mechanical manipulation of cadherin bonds triggers vinculin and actin recruitment to cadherin adhesions in an actin- and α-catenin-dependent manner. The modest effect of α-catenin on the two-dimensional binding affinities of cell surface cadherins further suggests that force-activated adhesion strengthening is due to enhanced cadherin-cytoskeletal interactions rather than to α-catenin-dependent affinity modulation. Complementary investigations of cadherin-based rigidity sensing also suggest that, although α-catenin alters traction force generation, it is not the sole regulator of cell contractility on compliant cadherin-coated substrata.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1779-91
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Cell Science
Volume127
Nummer van het tijdschriftPt 8
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 apr. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'α-catenin cytomechanics--role in cadherin-dependent adhesion and mechanotransduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit