α-catenin cytomechanics--role in cadherin-dependent adhesion and mechanotransduction

Adrienne K Barry, Hamid Tabdili, Ismaeel Muhamed, Jun Wu, Nitesh Shashikanth, Guillermo A Gomez, Alpha S Yap, Cara J Gottardi, Johan de Rooij, Ning Wang, Deborah E Leckband

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'α-catenin cytomechanics--role in cadherin-dependent adhesion and mechanotransduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences