αE-catenin-dependent mechanotransduction is essential for proper convergent extension in zebrafish

Mitchell K L Han, Esteban Hoijman, Emily Nöel, Laurence Garric, Jeroen Bakkers, Johan de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Cadherin complexes mediate cell-cell adhesion and are crucial for embryonic development. Besides their structural function, cadherin complexes also transduce tension across the junction-actomyosin axis into proportional biochemical responses. Central to this mechanotransduction is the stretching of the cadherin-F-actin-linker α-catenin, which opens its central domain for binding to effectors such as vinculin. Mechanical unfolding of α-catenin leads to force-dependent reinforcement of cadherin-based junctions as studied in cell culture. The importance of cadherin mechanotransduction for embryonic development has not been studied yet. Here we used TALEN-mediated gene disruption to perturb endogenous αE-catenin in zebrafish development. Zygotic α-catenin mutants fail to maintain their epithelial barrier, resulting in tissue rupturing. We then specifically disrupted mechanotransduction, while maintaining cadherin adhesion, by expressing an αE-catenin construct in which the mechanosensitive domain was perturbed. Expression of either wild-type or mechano-defective α-catenin fully rescues barrier function in α-catenin mutants; however, expression of mechano-defective α-catenin also induces convergence and extension defects. Specifically, the polarization of cadherin-dependent, lamellipodia-driven cell migration of the lateral mesoderm was lost. These results indicate that cadherin mechanotransduction is crucial for proper zebrafish morphogenesis, and uncover one of the essential processes affected by its perturbation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1461-1472
Aantal pagina's12
TijdschriftBiology Open
Volume5
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'αE-catenin-dependent mechanotransduction is essential for proper convergent extension in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit