αE-catenin-dependent mechanotransduction is essential for proper convergent extension in zebrafish

Mitchell K L Han, Esteban Hoijman, Emily Nöel, Laurence Garric, Jeroen Bakkers, Johan de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'αE-catenin-dependent mechanotransduction is essential for proper convergent extension in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds