β-Catenin in the Adult Visual Cortex Regulates NMDA-Receptor Function and Visual Responses

M Hadi Saiepour, Rogier Min, Willem Kamphuis, J Alexander Heimel, Christiaan N Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

382 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1183-1194
Aantal pagina's12
TijdschriftCerebral Cortex
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit