β-Cell Stress Shapes CTL Immune Recognition of Preproinsulin Signal Peptide by Posttranscriptional Regulation of Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase 1

Sofia Thomaidou, Maria J L Kracht, Arno van der Slik, Sandra Laban, Eelco J de Koning, Francoise Carlotti, Rob C Hoeben, Bart O Roep, Arnaud Zaldumbide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'β-Cell Stress Shapes CTL Immune Recognition of Preproinsulin Signal Peptide by Posttranscriptional Regulation of Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences