Β-glucan immuno-modulation in common carp intestine: A role for microbiota and its metabolites

Jules Petit, Irene de Bruijn, Sylvia Brugman, Maria Forlenza, Geert F. Wiegertjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit