β-TrCP- and Casein Kinase II-Mediated Degradation of Cyclin F Controls Timely Mitotic Progression

Ioanna Mavrommati, Roberta Faedda, Giovanni Galasso, Jie Li, Kamila Burdova, Roman Fischer, Benedikt M Kessler, Zunamys I Carrero, Daniele Guardavaccaro, Michele Pagano, Vincenzo D'Angiolella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Orderly progressions of events in the cell division cycle are necessary to ensure the replication of DNA and cell division. Checkpoint systems allow the accurate execution of each cell-cycle phase. The precise regulation of the levels of cyclin proteins is fundamental to coordinate cell division with checkpoints, avoiding genome instability. Cyclin F has important functions in regulating the cell cycle during the G2 checkpoint; however, the mechanisms underlying the regulation of cyclin F are poorly understood. Here, we observe that cyclin F is regulated by proteolysis through β-TrCP. β-TrCP recognizes cyclin F through a non-canonical degron site (TSGXXS) after its phosphorylation by casein kinase II. The degradation of cyclin F mediated by β-TrCP occurs at the G2/M transition. This event is required to promote mitotic progression and favors the activation of a transcriptional program required for mitosis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3404-3412
Aantal pagina's9
TijdschriftCell Reports
Volume24
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 sep. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'β-TrCP- and Casein Kinase II-Mediated Degradation of Cyclin F Controls Timely Mitotic Progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit