β-TrCP- and Casein Kinase II-Mediated Degradation of Cyclin F Controls Timely Mitotic Progression

Ioanna Mavrommati, Roberta Faedda, Giovanni Galasso, Jie Li, Kamila Burdova, Roman Fischer, Benedikt M Kessler, Zunamys I Carrero, Daniele Guardavaccaro, Michele Pagano, Vincenzo D'Angiolella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'β-TrCP- and Casein Kinase II-Mediated Degradation of Cyclin F Controls Timely Mitotic Progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds