σ strikes back: A defense of headedness and constituency in phonology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Several phonologists have argued in recent years against constituent structure in phonology with a variety of arguments, claiming instead that all phonological relations are linear. Restricting itself to syllable structure, this paper claims, first, that the linearists necessarily disregard the conceptual evidence which we have in favour of constituency and headedness in phonology. Further it shows that the primary empirical pieces of evidence in favour of linearism are not valid, and that several other empirical arguments can be adduced against it. Finally, it is argued that by taking the linearist arguments seriously before rejecting them, we have improved our understanding of the nature of the syllable.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-371
TijdschriftThe Linguistic Review
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'σ strikes back: A defense of headedness and constituency in phonology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit