σ strikes back: A defense of headedness and constituency in phonology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'σ strikes back: A defense of headedness and constituency in phonology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences