A chicken embryo model to study the growth of human uveal melanoma

G.P.M. Luyten, C.M. Mooy, P.T.V.M. de Jong, A.T. Hoogeveen, T.M. Luider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-29
TijdschriftBiochemical and Biophysical Research Communications
Volume192
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit