A common ancestor of the mammalian transcription factors TCF-1 and TCF-1 alpha/LEF1 expressed in chicken T cells

J. Castrop, R. Hoevenagel, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1327-1330
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume22
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit