A Comparative Study of Legitimation Strategies in Hybrid Regimes

Wouter Veenendaal, H. Mazepus, A. McCarthy-Jones, J.M. Trak-Vásquez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPolicy Studies
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit