A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus

M. Van den Berg, H. Coops, J. Simons, J. Pilon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  77 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We studied the potential role of dissolved inorganic carbon (DIC) in determining vegetation dominance of Potamogeton pectinatus L. and Chara aspera Deth. ex Willd. by monitoring the seasonal dynamics of DIC in a shallow lake and comparing the use of DIC of the two species. The HCO3--concentration in summer dropped from 2.5 to
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-233
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit