A comparison between models describing the influence of temperature on the development rate of copepods

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-125
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume42
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit