A comparison of generic concepts in Calonectria and Nectria with anamorphs in Cylindrocladium and Cylindrocladiella

P.W. Crous, M.J. Wingfield, C.L. Lennox

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  356 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)485-488
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume90
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit