A comparison of the size distribution of the filamentous green alga Ulothrix in Daphnia guts and lake water from Lake Taihu, China

F. Chen, R.D. Gulati, J. Li, Z. Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of the size distribution of the filamentous green alga Ulothrix in Daphnia guts and lake water from Lake Taihu, China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences