A competitive enzyme-linked immunoflow assay for ubiquitin in cerebrospinal fluid

T. Kudo, K. Iqbal, R. Ravid, D.F. Swaab, I. Grundke-Iqbal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1522-1524
TijdschriftNeuroReport
Volume5
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit