A crazy state; Violence, psychiatry and colonialism in Aceh, ca. 1910-1942

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

650 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25–65
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume170
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit