A Daughter of the Gods (1916): Film, Tourism and Empire on Location in Jamaica

Emiel Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-40
TijdschriftJournal for Media History
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit