A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West Frisian between 1550 and 1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e39-e55
Aantal pagina's17
TijdschriftLanguage: Journal of the Linguistic Society of America
Volume89 (2013)
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit