A dynamic linear-programming approach to the planning of national settlement systems

A. Propoi, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

325 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)561-576
TijdschriftEnvironment & Planning A
Volume10
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit