A fatal case due to a new Exophiala species in China.

D.M. Li, R.Y. Li, G.S. de Hoog, D.L. Wang

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMedical Mycology
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit