A fragrant neighborhood: Volatile mediated bacterial interactions in soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)
281 Downloads (Pure)

Zoekresultaten