A Key to the Identification of Larval Bream, Abramis Brama, White Bream, Blicca bjoerkna, and Roach, Rutilus rutilus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-118
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit