A large herbivore triggers alternative successional trajectories in the boreal forest

Bert Hidding, Jean-Pierre Tremblay, Steeve D. Cote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2852-2860
TijdschriftEcology
Volume94
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2013

Citeer dit