A list of Eucalyptus leaf fungi and their potential importance to South African forestry

P.W. Crous, P.S. Knox-Davies, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  130 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-29
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume149
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit