A matter of time and place; Violent conflict and civilian physical health

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMedicine, Conflict and Survival
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit