A mechanistic assessment of the relationship between gut morphology and endozoochorous seed dispersal by waterfowl

Erik Kleyheeg, Bart A. Nolet, Sandra Otero-Ojea, Merel B. Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Zoekresultaten