A mechanistic assessment of the relationship between gut morphology and endozoochorous seed dispersal by waterfowl

Erik Kleyheeg, Bart A. Nolet, Sandra Otero-Ojea, Merel B. Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mechanistic assessment of the relationship between gut morphology and endozoochorous seed dispersal by waterfowl'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences