A missense mutation in the vasopressin-neurophysin precursor gene cosegregates with human autosomal dominant neurohypophyseal diabetes insipidus

U. Bahnsen, P. Oosting, D.F. Swaab, P. Nahke, D. Richter, H. Schmale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

319 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-23
TijdschriftEMBO Journal
Volume11
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit