A multilevel screening strategy defines a molecular fingerprint of proregenerative olfactory ensheating cells and identifies SCARB2, a protein that improves regenerative sprouting of injured sensory spinal axons.

K.C.D. Roet, E.H.P. Franssen, F.M. De Bree, A.H.W. Essing, S.J. Zijlstra, N.D. Fagoe, H.M. Eggink, R. Eggers, A.B. Smit, R.E. Van Kesteren, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11116-11135
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit