A new actigraph for long-term registration of the duration and intensity of tremor and movement

E.J.W. van Someren, B.F.M. Vonk, W. Thijssen, J.D. Speelman, P.R. Schuurman, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

534 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-395
TijdschriftIEEE Transactions in Biomedical Engineering
Volume45
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit