A new family of harpacticoid copepods and an analysis of the phylogenetic relationships within the Laophontidea T. Scott

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)79-120
  TijdschriftBijdragen tot de Dierkunde
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit