A new species of Calonectria causing leaf blight and cutting rot of three forest tree species in Brazil

Rafael F. Alfenas, Olinto L. Pereira, Vanessa L. Jorge, Pedro W. Crous, Acelino C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)513-521
  TijdschriftTropical Plant Pathology
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit