A new species of the lenticel fungal genus Claviradulomyces (Ostropales) from the Brazilian Atlantic forest tree Xylopia sericea (Annonaceae).

R.W. Barreto, P.R. Johnston, P.W. Crous, H.C. Evans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)135-141
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit