A Novel 5-Flucytosine Resistant Yeast Species, Candida pseudoaaseri, Causes Disease in a Cancer Patient

R. Pfüller, Y. Gräser, M. Erhard, M. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4195-4202
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume49
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit