A novel dimorphic pathogen, Emergomyces orientalis (Onygenales), agent of disseminated infection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMycoses
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit