A novel lysosomal membrane glycoprotein, cloned by a screening procedure for intracellular antigens in eukaryotic cells

M. Metzelaar, P. Wijngaard, P. Peters, K. Nieuwenhuis, J. Sixma, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

383 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3239-3245
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume266
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit