A novel multi-gene family of sheep gamma delta T cells

I.D. Walker, M.D. Glew, M.A. O'Keeffe, S.A. Metcalfe, J.C. Clevers, P.L. Wijngaard, T.E. Adams, W.R. Hein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517-523
TijdschriftImmunology
Volume83
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit