A PCR-based method to detect species of Gondwanamyces and Ophiostoma on surfaces of insects colonizing Protea flowers.

F. Roets, M.J. Wingfield, L.L. Dreyer, P.W. Crous, D.U. Bellstedt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)989-994
  TijdschriftCanadian Journal of Botany-Revue Canadienne De Botanique
  Volume84
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit