A re-evaluation of Cylindrocladiella, and a comparison with allied genera

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  47 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)433-448
  TijdschriftMycological Research
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit