A restorer gene in gynodioecious Plantago coronopus subject to selection in the gametophytic and seedling stage

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-27
  TijdschriftHeredity
  Volume66
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit