A serious canker disease of Eucalyptus in South Africa caused by a new species of Coniothyrium

M.J. Wingfield, P.W. Crous, T. Coutinho

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  784 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)139-145
  TijdschriftMycopathologia
  Volume136
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit