A sex difference and no effect of ApoE-type on the amount of cytoskeletal alterations in the nucleus basalis of Meynert in Alzheimer's disease

A. Salehi, V. Gonzalez-Martinez, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
387 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-510
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume19
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit