A sexually dimorphic nucleus in the human brain

D.F. Swaab, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

472 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1112-1115
TijdschriftScience
Volume228
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit